1. úvodní ustanovení 

1.1. Tyto Obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Ticket 365 s.r.o, místem podnikání Nádražní 1088, Frýdek, 73801, Frýdek-Místek, IČO: 088 66 325 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.ticket365.cz (dále jen „webová stránka“) a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní“). 

1.2. Těmito obchodními podmínkami se řídí veškeré nákupy vstupenek na kulturní a společenské akce (dále jen „Akce“) uskutečněné prostřednictvím online prodeje na této webové stránce. 

1.3. Prodejce není pořadatelem Akcí, ale pouze zprostředkovatelem prodeje vstupenek.

1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek. 

1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.  

1.6. Za platnost a pravost vstupenek zakoupených mimo prodejní síť prodávajícího, prodávajíci neodpovídá.  

1.7. Pořadateli Akce, je vyhrazeno právo na změnu programu Akce, termínu či místa konání. Nákupem vstupenky bere kupující toto právo prodejce na vědomí. 

2. Postup při nákupu 

2.1. Pro objednání vstupenek vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 

2.1.1. objednávaných vstupenkách na příslušní Akci (objednávané vstupenky „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 

2.1.2. způsobu úhrady kupní ceny vstupenek, údaje o emailové adrese k doručení objednávaných vstupenek a 

2.1.3. informace o nákladech spojených s dodáním vstupenek (dále společně jen jako „objednávka“). 

2.2. Před zasláním objednávky prodávajícímu, je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. K závaznému objednání vstupenek, odešle kupující objednávku prodávajícímu. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky a úspěšné úhrady kupní ceny vstupenek toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (vstupenek), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 

3. Cena vstupenek a platební podmínky 

3.1. S cenami vstupenek a distribučních poplatků se lze seznámit na Webové stránce prodávajícího. 

3.2. Kupujíci bere na vědomí, že k prodejní ceně vstupenek mohou být přidány transakční poplatky provozovatele platební brány. 

3.3. Prodejní ceny vstupenek jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Ceny vstupenek zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.4. Cenu vstupenek může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

3.4.1. bezhotovostně platební kartou 3.4.2. bezhotovostně prostřednictvím převodu na účet 

3.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním vstupenek kupujícímu.  

3.6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající není plátcem DPH. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny vstupenek a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. 

4. Odstoupení od kupní smlouvy 

4.1. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku, nelze od nákupu vstupenky odstoupit postupem dle ust. § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů, bez uvedení důvodu), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Akci, k němuž vstupenka opravňuje), je poskytováno v určeném termínu nebo době. 

5. Doručování 

5.1. Kupujícímu je doručováno na elektronickou adresu kupujícího. 

6. Reklamační řád  

6.1. Veškeré reklamace vstupenek zakoupených v prodejní síti prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami. 

6.2. Zaplacená cena vstupenek se nevrací, pokud není níže uvedeno jinak. 

6.3. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení vstupenky nebude vstupenka nahrazována novou a kupujícímu nebude poskytnuta náhrada. 

6.4. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, bude kupující, který prodávajícímu poskytl svůj kontakt elektronické pošty, prostřednictvím tohoto kontaktu vyrozuměn o tom, že Akce je zrušena. Prodávající nenese odpovědnost vůči kupujícímu, pokud jej nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud kupující obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním. 

6.5. Dojde-li ze strany pořadatele k úplnému zrušení Akce, přičemž kupující, který již za vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil a tuto vstupenku obdržel, bude aktuální postup při vrácení vstupného odeslán na kontakt elektronické pošty kupujícího. 

6.6. Případné podmínky uvedené při koupi vstupenky nebo uvedené na vstupence, zejm. podmínky pro vrácení ceny vstupenky, které nebudou v souladu s těmito obchodními podmínkami, mají přednost před podmínkami uvedenými v těchto obchodních podmínkách. 

6.7. U prodávajícího nelze žádným způsobem reklamovat vstupenku na jakoukoli Akci, kterou zákazník nezakoupil u prodávajícího. 

7. Závěrečná ustanovení  

7.1. Kupující nabývá vlastnictví ke vstupence zaplacením celé kupní ceny. 

7.2. Prodávající i pořadatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. 

7.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

7.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 

7.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná. 

7.6. V případě, že dojde mezi prodejcem (pořadatelem Akce) a kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci pořádanou prodejcem či v souvislosti s konáním či průběhem Akce, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi tímto kupujícím a prodejcem, může kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Kupující může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

7.7. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa Nádražní 1088, Frýdek-Místek, PSČ 73801, email – support@ticket365.cz

7.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Ve Frýdku-Místku, dne 20.1.2020

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zde jsou informace o způsobu a rozsahu zpracování vašich osobních údajů, včetně rozsahu vašich práv s tím souvisejících: 

Kdo je správcem osobních údajů? 

Ticket 365 s.r.o , IČO: 08866325, se sídlem Nádražní 1088, Frýdek-Místek, Frýdek zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 81118 (dále jen jako „Ticket 365“); 

Pořadatel akce, jehož identifikace je vždy uvedena v nákupním formuláři a následně na vstupence (dále jen jako „Pořadatel“). 

Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme? 

Osobní údaje získáváme přímo od vás, na základě vašeho nákupu vstupenky nebo na základě vaší registrace na stránkách www.ticket365.cz a vytvoření vašeho osobního profilu. 

Jaké osobní údaje shromažďujeme? 

Při nákupu vstupenky: 

– jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, popř. adresa, pokud je to nutné např. k doručení vstupenky či jiného zboží, 

– další údaje vyžadované pořadatelem, které jsou nezbytné pro řádné uskutečnění akce a které jsou v nákupním formuláři označeny ikonou (i). 

Pokud se registrujete a vytvoříte si profil: 

– jméno, příjmení, e-mail, 

– fotku, pokud se registrujete přes Facebook nebo pokud si ji sami nahrajete, 

– údaje jako při nákupu vstupenky, pokud si vstupenku koupíte prostřednictvím profilu. 

K jakým účelům osobní údaje využíváme? 

Pro účely plnění smlouvy o prodeji vstupenky, kterou jsme s vámi uzavřeli, tj. za účelem: 

– doručení vstupenky, 

– informování o změně termínu nebo místa konání akce, o zrušení akce, o dalších detailech a náležitostech akce, 

– kontroly vstupenky a umožnění vstupu na akci, 

– vyřízení reklamace a případného vrácení vstupného. 

Pro účely správy a fungování profilu, tj. za účelem: 

– vytvoření personalizovaných nabídek a akcí, které by vás mohly zajímat, 

– propojení s dalšími lidmi s podobnými zájmy. 

Pro účely zpracování z titulu oprávněného zájmu Ticket 365 či pořadatele, tj.: 

– nabídky produktů a služeb souvisejících s konáním akce (např. ubytování, doprava, doprovodný program), 

– prevence a odhalování podvodného jednání (např. přeprodávání vstupenek za účelem zisku bez oprávnění k podnikání), 

– průzkumu nákupního chování. 

Pro účely zasílání novinek od Ticket 365 či pořadatele: 

– V případě vašeho výslovného souhlasu se zasíláním novinek předáme vaši e-mailovou adresu pořadateli akce, který vás může kontaktovat za účelem nabídek dalších pro vás zajímavých akcí. 

– Výslovný souhlas pro zasílání novinek může ze zákona poskytnout pouze osoba starší 16 let, 

– v takovém případě se podmínky zpracování vašich osobních údajů řídí podmínkami pořadatele. 

– V případě vašeho výslovného souhlasu se zasíláním novinek od Ticket 365 či pořadatele můžeme předat určité osobní údaje nutné ke spárování vašich profilů Facebooku, který vám následně může zobrazovat nabídky Ticket 365 či pořadatele na další pro vás zajímavé akce. 

– souhlas se zasíláním novinek od Ticket 365 či pořadatele můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím odkazu, který je uveden na konci každé nabídky. 

Komu smíme osobní údaje poskytnout? 

Pořadateli akce, jehož identifikace je vždy na konkrétní vstupence, pro účely plnění smlouvy o prodeji vstupenky a pro účely zpracování z titulu jeho oprávněného zájmu nebo s vaším souhlasem pro účely zasílání novinek. 

Je poskytnutí osobních údajů dobrovolné? 

Poskytnutí vašich osobních údajů je zcela dobrovolné a je založeno na smluvním základě; pokud nám požadované osobní údaje odmítnete sdělit, není možné vám prostřednictvím Ticket 365 prodat vstupenku nebo vytvořit profil. 

Pokud udělíte souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiné účely než plnění smlouvy (např. pro zasílání novinek od Ticket 365 či pořadatele), poskytujete takový souhlas dobrovolně a můžete ho kdykoliv odvolat. 

Jaká máte práva ohledně osobních údajů v souvislosti s nákupem vstupenek? 

Právo na přístup k osobním údajům: 

– máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o vás zpracováváme. 

Právo na opravu osobních údajů: 

– máte právo žádat o aktualizaci, doplnění či opravu osobních údajů, pokud se domníváte, že jsou nepřesné či neúplné. 

Právo na výmaz osobních údajů: 

– máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud již nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány. 

Právo na omezení zpracování osobních údajů: 

– máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů. 

– toto právo máte i v případě, pokud již Ticket 365 osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy požadujete jejich další zpracování (v omezené míře), abyste mohli například u soudu uplatnit nárok, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete. 

Právo na přenositelnost osobních údajů: 

– máte právo na tzv. přenositelnost osobních údajů k jinému správci, je-li to technicky proveditelné. 

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů: 

kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat, pokud k tomu nebudeme mít zákonný titul a/nebo by to bylo v rozporu s účelem zpracování. 

Jaké jsou lhůty pro vyřízení mých požadavků? 

Na vaše žádosti týkající se uplatnění vašich práv budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. 

Ticket 365 bude bez zbytečného odkladu o žádosti o omezení zpracování, opravu, doplnění nebo likvidaci osobních údajů informovat příjemce osobních údajů. Výjimkou jsou pouze případy, kdy je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. 

Jakým způsobem Ticket 365 zajišťuje ochranu osobních údajů? 

Osobní údaje ukládáme v zabezpečené elektronické formě a využíváme je pro naplnění výše uvedených účelů, popř. je předáváme níže specifikovaným osobám.

Zavedli jsme přiměřená technická, administrativní a fyzická bezpečnostní opatření chránící vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, nebo před jiným možným zneužitím. 

Osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti. 

Předáváme vaše osobní údaje do zemí mimo EU nebo mezinárodní organizaci? 

Ne, poskytování služeb Ticket 365 nevyžaduje, abychom předávali vaše osobní údaje zemím mimo EU nebo jiným mezinárodním organizacím.